2014 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

ogretmenogrenciBakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2014 yılı il içi yer değiştirme
işlemleri 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda
belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
1- Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya
bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma
yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim
kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar il içinde yer değiştirme
isteğinde bulunabilir.
2- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,
istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer
değiştirme isteğinde bulunabilir.
3- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme
başvurularının son günü esas alınır.
4- Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından
itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması
nedeniyle görev yerleri istekleri dışında değiştirilen öğretmenlerden, bulundukları eğitim
kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmaz.
5- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;
a. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen
olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim
kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği
süreler,
b. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra
farklı sebeplerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev
yerlerindeki hizmet süreleri
birlikte değerlendirilir.
6- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,
görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak,
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim
kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde
bulunabilirler.
7- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü,
ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu
birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

8- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla
okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.
9- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında
bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek
suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları
onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere, Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı
göreve başladıklarında okul müdürlüklerince imzalattırılacaktır.
10- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer
değiştirme başvurusunda bulunamazlar. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan
sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
11- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak
kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru
yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik
bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim
müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
12- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya
aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da
taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Yer değişikliği gerçekleştirilen
öğretmenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim
müdürlüklerince iptal edilecektir.
13- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha
önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. Ancak bu
durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye
atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
14- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu
il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik
ortamda iptal ettirebilir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvuru döneminde yeniden
başvuru hakkı verilmez.
15- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih
edebilir.
16- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”,
“Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi
Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları,
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.
17- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar
liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını, ilgili
mevzuatına göre Anadolu liselerine atanan öğretmenler ise fen liseleri ile sosyal bilimler liselerini
de tercih edebilecektir.
18- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli Görsel Sanatlar,
Müzik ve Beden Eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile güzel sanatlar
liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel sanatlar liselerini tercih
edebilecektir.
19- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış
olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
20- 2014 yılı il içi yer değişikliği döneminde ataması yapılan öğretmenler, iller arası yer değiştirme
başvurusunda bulunamayacaklardır.
21- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler,
istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
22- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de
dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik,
öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına
başvurulacaktır.
23- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme
işlemleri iptal edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra
yürürlükteki yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev
yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki
görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında
alanlarında bulunan boş norm kadrolara valiliklerce atanacaklardır.
24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen
açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
25- İl içi yer değiştirme başvuruları 12-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında alınacak, atamalar 20-21
Mayıs 2014 tarihlerinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 16 Haziran 2014
tarihinden itibaren başlatılacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.