Yurt dışında okutman olma şartları

okutmanlık sınavı

Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması, yayılmasıve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dinî konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, öğretmen ve din görevlisi olarak yurt dışında görevlendirilecek

personelin unvanı, sayısı, nitelikleri, seçimleri, görev yerleri ve süreleri, izinleri, yurt dışındaki görevlerinin sona erdirilmesi vediğer hususlara ilişkin esas ve usuller 03/07/2003 tarihli ve 25157 sayılı Resmî Gazete”de yayımlanan, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon tarafından Yurt Dışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin 05/06/ 2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir.

 

 

2- Bu Kılavuz:

a) 5/6/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Karan.

b) MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim

Öğretim Grup Başkanlığının 24/11/2012 tarihli ve 39930676/903.02/183245 sayılı Makam

Oluru.

e) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun 25/12/2012 tarihli ve 109 sayılı kararı, esas alınarak hazırlanmıştır.

 

 

3- Dışişleri Bakanlığından gelen talepler doğrultusunda, 2013 ve sonraki yıllarda yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsüleri ile Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdindeki Türk Kültür Merkezlerinin okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla aşağıda belirtilen niteliklere sahip (100) okutman seçilecektir.

BİTİRDİĞİ BÖLÜM ARANAN ASGARİ AKADEMİK UNVAN YABANCİ DİL ASGARİ YABANCI DİL DÜZEYİ
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili veEdebiyatı/Türkçe bölümleri Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/Türk Dili veEdebiyatı alanında yapılması esastır) İngilizce Almanca Fransızca Arapça Rusça Farsçaİtalyanca Portekizce Romence Lehçe Başvurunun son günü itibarıyla son beş yıl içinde; KPDS’den en az (E) düzeyinde, ÜDS’den en az 50 puan seviyesinde belge sahibi olmak

4- Okutmanların seçimi ve görevlendirilmelerine dair iş ve işlemler, bu Kılavuzda belirtilen usulve esaslara göre gerçekleştirilecektir.

IL BÖLÜM

BAŞVURU ŞARTLARI, SÜRESİ, ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

 

A- BAŞVURUDA BULUNACAK VE YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Genel şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na veya 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na tabi olarak çalışıyor olmak (vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Son 10 yılda haklarında uyarma ve kınama cezaları dışında disiplin cezası verilmemiş olmak (Disiplin cezalarının affı kanunu ile affedilenler hariç),

d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak (Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonunca değerlendirilecektir),

g) Yurtdışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

 

2- Özel şartlar:

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.