Almanya Eğitim Sistemi Nasıl?

odevAlmanya eğitim sistemi‘’Her bireye kendi yetenek ve ilgi alanına göre en uygun eğitim imkânını sağlamak’’ üzerine kuruludur.

Almanya`daki okul sistemi eleyici bir özelliğe sahiptir. Öğrenciler dördüncü sınıfa geldiğinde, öğretmenlerinin tavsiyesi ve velilerinin kararı doğrultusunda, beşinci sınıfı okumak üzere ilköğretimden sonra farklı düzeylere yönlendirilirler. Bizim eğitim sistemimizle kıyaslandığında oldukça erken yönlendirme yapılmaktadır. Bu okul sistemi, (Hauptschule, Realschule ve Gymnasium) çocuğun izleyeceği yolun çok erken saptandığı gerekçesiyle, sık sık eleştirilmektedir. Özellikle yabancı kökenli çocuk ve gençlerin bu sistem içerisinde arka planda kaldığı gözlemlenmektedir.

Almanya’da eğitimin önemli bölümleri, federal eyaletlerin yetkisindedir. Bu alana, genel eğitim veren okullar, meslek okulları, yetişkinler eğitimi, geliştirme yenileme(tekâmül) eğitimi ve yüksekokullar girer. Okula gitme zorunluluğu, çocuğun altı yaşını doldurduğu yıldan başlayarak 8–9 yıl sürer. Resmi okulların hepsi ücretsizdir. Öğretim malzemesi, özellikle okul kitapları, öğrenciye kısmen parasız verilir.

Din dersi, Temel Yasa gereğince normal öğretim dalıdır; ancak zorunlu ders değildir. Birinci sınıftan itibaren kendi dinini okulda öğrenebilir. Öğrenci din dersine girip girmeyeceğine on dört yaşından sonra kendisi karar verir.

Kindergarten(Ana Okul-Çocuk Yuvaları):

Bu okula gitmek isteğe bağlıdır. Herhangi bir zorunluluk yoktur. Çocuk Yuvalarının Eğitim programının ağırlık noktasını, konuşma yeteneğini artırmak, kişiliğini geliştirmek, sosyal eğitim ve oyun oluşturur. Ayrıca ana dili almanca olmayan çocukların dil bilgilerinin gelişmelerine de yardımcı olunuyor. Öğrenciler üç yaşından beş yaşına kadar bu okullara devam eder

Sondershchule:Öğrenim zorluğu çeken öğrenciler için açılmış olan okullar. On beş yaşına kadar eğitime devam edilir. . Özür grupları-görme, işitme vb engelliler-dışında zihinsel engellilerde bu okullarda eğitilerek, yaşama hazırlanırlar. Bilgi ve beceriler kazandırılarak bir iş meslek sahibi olmaları sağlanır.

Temel Okullar(Grundschule):

Çocuklar, altı yaşında bu okula giderler. Bu okullar genellikle dört yıldır. Eyaletlerin çoğunda ilk iki yılda öğrencilere karne verilmez. Sadece bir değerlendirme yapılır. Bu okullarda okuma-yazma, temel bilgi ve beceri dersleri verilir. Öğrenciler zorlanmaz. Okuma-yazma bu süreç içinde tamamlanır. Yüzme, bisiklet sürme, okul kampları, cinsiyet eğitimi, bu okullarda başlar.

İlkokul dördüncü sınıf döneminde veliler okul tercihi konusunda karar verme aşamasına geçerler. Dördüncü yıl içerisinde düzenlenen veli toplantısında, bu geçiş dönemiyle ilgili konular ve sorunlar ele alınır. Veliler gruplar halinde bu okulların yapıları, hedefleri, mesleki hayata hazırlayışlarına yönelik sınıf öğretmenleri tarafından bilgilendirilirler.

Yön tayini okullar-Yönlendirme sınıfları-(Orientierungsstufe) Çocuklar, Temel okullardan sonra, yönlendirme sınıflarına başlarlar. Beş ve altıncı sınıflar yönlendirme sınıflarıdır. Bu dönemde çocuklar, devam edecekleri okul modelini, anne- babalarıyla, öğretmenleriyle, bu okuldaki başarı durumlarına uygun okul modelini seçerler.

6-9 yaş arası öğrenciler Grundschule ya devam eder.

Çocukların önünde bundan sonra üç seçenek vardır. Hauptschule, Realschule ve Gymnasium

Hauptschule(Esas Okul)

Yaklaşık olarak öğrencilerin üçte biri bu okula gider. Bu okul dokuzuncu, onuncu(Eyaletlere göre farklı)sınıfta bitirenler, meslek öğrenimine başlarlar. On sekiz yaşına kadar meslek öğrenirler. Bu okula giden Türk öğrencilerin oranı fazladır.

Genelde yabancı öğrencilerin yoğunlukta olduğu bu okul çeşidi bir “ amele mektep yolu” olarak nitelendirilir.  Okulun kendisi öğrencileri meslek hayatına hazırlayamasa da, bu görevi üstlenen meslek okullarına hazırlar, yönlendirir. Dokuzuncu sınıfa kadar öğrenciler normal öğretim görürler.

Onuncu sınıfta öğrenciler başarı durumuna göre ikiye ayrılır. Not ortalamaları düşük olan öğrenciler Hauptschule diploması alabilirler. Notlarına göre başarılı olan öğrenciler girdikleri sınavlar neticesine göre Realschule veya Gymnasiumun diploması almaya hak kazanabilirler. (SBS niteliğinde QA sınavı yapılır. Sınav; Almanca İngilizce ve Matematik derslerini kapsar. Bazı seçmeli dersleri seçme imkanı da verilir. Yapılan sınav ve derslerde aldığı notların ortalaması hesaplanarak öğrencinin başarısı belirlenir.)

Realschule (Ortaokul) Meslek ve Genel

EğitimBu okullar, 18. yüzyıldan beri Almanya okul sisteminin bir parçasıdır.  Hauptschule ile lise arasında yer alır. Onuncu sınıfa kadar altı yıl sürer. Bu okulu bitirenler meslek okuluna ya da meslek lisesine girmeye hak kazanırlar. Ekonomi ve kamu hizmetlerinde orta düzeyde işlere girebilmek için, bu diploma şarttır.

Bu okullarda öğrenci başarısına göre Hauptschule, Realschule ve Gymnasium Diplomasi alınır.

Gymnasium (Akademik Lise)

Orta çağ dönemindeki Latin okullarının devamı olarak 19. yüzyılda bugünkü şeklini almıştır. Bu okullar daha bilimsel ağırlıklı eğitim vererek, “Kollegstufe“ olarak adlandırılan 11–13. sınıf dönemlerinde öğrencileri yüksek öğrenime yani Abitur`a hazırlamaktadır. Alman öğrencilerin %23’ i, Türk öğrencilerin ise ancak %5’i bu okullara gidebilmektedir.

Gymnasiumlar bu özellikleri ve eğitim kalitesi sebebiyle biraz daha yorucu olmakla birlikte, diğer okul türlerinden daha tercihlidir.

Gymnasiumun beş ve onuncu sınıfları arası, orta öğretimin birinci bölümünü (Sekundarbereich I), on bir ile on üçüncü sınıfları arası ise orta öğretimin ikinci (ABİTUR) bölümünü oluşturur.

Gymnasiumda birinci yabancı dil genellikle İngilizce veya Latincedir. İki dilde eğitim yapan bazı gymnasiumlarda Fransızca birinci dil olarak okutulabilir. Birinci dil olarak Latince veya Fransızcayı seçenler ikinci dil olarak da ingilizceyi seçmek zorundadırlar. Bazı okullarda yabancı öğrenciler, dolayısıyla Türk öğrencileri, kendi dillerini zorunlu yabancı dillerden biri olarak seçebilirler.

Gesamtschule(Entegre-Geçiş Okulu)

Erken yönlendirme telafi modeli Her üç okul modelini bir araya getiren okul sistemidir. Bu okula çocuklar, beşinci sınıftan, onuncu sınıfa kadar devam ederler. Bazı karma okulların, liselerin üst kademesi gibi düzenlenmiş bir sistemi vardır. Bu okulu bitirenlerin diploması tüm eyaletlerde geçerlidir

Okutulan konular arasında farklılıklar olsa da bütün okullarda genel olarak ortak bir müfredat çerçevesi takip edilmektedir. Realschule ve Gymnasium gibi okullara yönlendirilen öğrencilerde genel olarak belirli derslere yönelik kabiliyet değerlendirilir.

Liseyi bitiren öğrenciler için, üniversite kapıları açılmıştır. Realschule bitirenler, uzmanlık kazanacakları, meslek liselerine ve yüksek okullara gidebilirler.

Hauptschule’yi bitirenler, önceden belirtilen iş yerlerinde çıraklık kurslarına katılarak, pratik yaparlar, uzmanlaşırlar. Bu yasalar çerçevesinde yapılır.

Meslek Okulu(Berufschule): Hauptschule mezunlarının gittiği 2-3 yıllık meslek okuludur.2 ye ayrılır.

1.Berufaufbauschule:Berufschule dan sonra 2 yıllık meslek geliştirme okulu

2.Fachoberschule:Gymnasium 10.sınıf veya Real-hauptschule 10.sınıftan sonra 4 yıllık mesleki eğitimi tamamlayıp Fachoberschulreife alanların girebildiği 2 yıllık okuldur.Mezunlar fachhochschule ya girebilirler.

Yüksek Öğretim

Öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına girebilmeleri için, Gymnasium seviyesinde bir öğrenim görmeleri ve sonunda uygulanan Abitur sınavını başarmaları gerekmektedir. Bu sınavı kazanan öğrenciler herhangi bir yüksek öğretim kurumuna şartsız devam etme hakkına sahip olurlar. Almanya’daki yüksek öğretim kurumları bilim ve araştırma üzerine kurulmuştur. Bu kurumlar, genellikle 4 yıl süreli Fachhochschule’ler ve 5 yıl süreli üniversitelerden oluşmaktadır.

Haftalık Ders Saatleri, Sınavlar ve Değerlendirmeler

Öğretim kademelerine göre haftalık ders saatleri yaklaşık 20 – 30 ders saati arasında değişmektedir. Haftanın 5 günü tam ya da yarım gün eğitim verilmektedir. Bir ders saati normal olarak 45 dakika olmasına rağmen, blok ders yapılırsa, bu süre 80–90 dakikaya çıkmaktadır.Çoğu eyaletlerde dersler arasında teneffüs yoktur. Sadece üçüncü dersten sonra 20 vya 30 dakikalık dinlenme ve beslenme arası bulunmaktadır.

Öğrenciler, yazılı ve sözlü sınavlarla değerlendirilmektedir. Değerlendirme işlemi, “Zeugnisse” adı verilen karnelere kaydedilmektedir. İlkokulun sonunda bitirme sınavı yoktur. Haupt-Werkrealschule, Realschule ve Gymnasiumun son sınıflarında bitirme sınavları yapılmaktadır.

Ortaöğretim kademesi sonunda sınavlı değerlendirme yapılmaktadır.Not baremi 1-6 dır ama liselerde 15-0 arasıdır.

Notlar:1 Çok iyi,2 iyi, 3 tatmin edici , 4 yeterli, 5 eksik, 6 yetersiz

BULGULAR:

  • Yönlendirme dördüncü sınıfın sonunda yapılmaktadır. Farklı seviyedeki öğrenciler dokuz yıl aynı sınıfta ve okulda okumaya zorunlu bırakılmamaktadır.
  • Birinci sınıfa kayıtlardan itibaren seçicilik esastır. Öğrenemeyen veya zor öğrenen öğrenciler Temel okulun dışına çıkarılmaktadır. Temel okulda kalan öğrencilerde seviye birliği oluşturulabiliyor. Müfredatta iyi bir ilerleme kaydediliyor.
  • Her okulda ve her sınıf düzeyinde geçiş imkânı bulunmaktadır.
  • Her okulda başarı gösteren öğrencilere üniversite yolu açıktır.
  • Meslek okullarında da başarılı öğrenciler kendi mesleğinde de yükselebiliyor.
  • Sınıf öğretmenliği bizdeki gibi beşinci sınıfa kadar değil yedinci sınıfın sonuna kadardır.
  • Hayat Bilgisi dersi dördüncü sınıfa kadar devam etmektedir.
  • Dokuz yıl zorunlu eğitim yapılmaktadır.
  • Okulların mali yönetimi yerel yönetimlere bırakılmıştır.
  • Öğretmen değişikliği iki yılda bir yapılmaktadır. (1-2, 3-4, 5-6 gibi)

SONUÇ:

Almanya’da olduğu gibi ülkemizde de yönlendirme, önceden olduğu gibi öğrencilerin buluğ çağı öncesi yapılabilmesi farklı seviyedeki öğrenciler sekiz yıl aynı sınıfta okumamalı ve her okulda başarı gösteren öğrenciler seçilerek önlerinin açılması sağlanmalıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.