28 Ekim 2016 tarihli orta öğretim kurumları değişikliği-yazılılar açık uçlu sorularla mı yapılacak?

28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YÖNETMELİK

 

Millî Eğitim Bakanlığından:

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü

ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında

yapılması hâlinde 40 dakika, işletmelerde yapılması durumunda ise 60 dakikadır. Okulda veya işletmede yapılan staj süresi 60 dakika üzerinden değerlendirilir.

 

(4) İşletmelerdeki mesleki eğitimin gündüz yapılması esastır. Ancak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 73 üncü maddesine göre sanayiye ait işlerin

dışındaki diğer sektörlerde mesleki eğitim, sektörün ve program türünün özelliği ile iklim şartları ve yılın belli zamanlarında çalışan işletmeler dikkate

alınarak il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun kararıyla günde 8 saati ve saat 22:00’yi geçmemek üzere gece de yapılabilir.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin

derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin

gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.”

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Okulların hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmî tatil günleri, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında

Kanun ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk

Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yıllık çalışma takviminde belirtilir.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrenciler de bu fıkra kapsamında değerlendirilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(2) Öğrencilere, spor eğitimi imkânlarının yaygın olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının

takip edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor kulübü kurulabilir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi

uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Anne veya babası ölen” ibaresinden sonra gelmek üzere “,” ibaresi

eklenmiş, “gazi çocuklarının” ibaresi “gazi çocukları, millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya

aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“h) 8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim

kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde

yerleştirilir.”

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ikinci fıkrasının (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, okulun fizikî imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon

tarafından tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan

eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde,

çok programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür.”

 

“b) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi

uygulayan Anadolu imam hatip liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince

onaylanarak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim tarafından ilan edilir.”

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması

verilir.”

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı

puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden

yapılır.”

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Yurt içinde ve yurtdışında, bilim, tiyatro, spor, müzik, folklor, beceri yarışması ve benzeri eğitici-kültürel faaliyetlere ve bunların hazırlık çalışmalarına

katılmasına Bakanlık, mahallî mülki amirleri ve/veya millî eğitim müdürlüklerince izin verilen öğrenciler ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin

hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılırlar ve bu süre devamsızlık süresine

dâhil edilmez. Ancak faaliyet için verilen izinlerin toplamı bir eğitim ve öğretim yılının yarısından fazla olamaz. Yurt içindeki faaliyetlere katılan

öğrencilere millî eğitim müdürlüklerince, yurtdışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere ise Bakanlık ve/veya mahalli mülki idare amirlerince izin verilir.

Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için iki dönem puanı almış olmaları gerekir.”

 

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine

bildirilir. Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya

da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları

doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi

60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.

Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.”

 

“(9) Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin

süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşülür.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; mülga yedinci

fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“b) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar,

 

  1. c) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,”

 

“(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına

diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.”

 

“(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.”

 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma

saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek

istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son

iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir.”

 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Üniversitelerin

bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.”

 

“(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kontenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir.

Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen

okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar

için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır.”

 

“(5) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde açık kontenjan bulunması

hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı

ile öğrenci geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.”

 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (h) bentleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre

başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce

alınır.”

 

“f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı

olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrıyapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde

uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

 

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

 

“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış,

eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.”

 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”

 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“f) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılır.”

 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınır.”

 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden

sorumlu geçer.”

 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“a) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde

iki alan öğretmeni, bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır.”

 

“(6) Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden

hafta içinde bir sınav daha yapılır.”

 

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını

belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim

ve öğretim yılıyla sınırlıdır.”

 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ç) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla

ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen takvime göre,”

 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri,

konaklama ve seyahat hizmetleri, eğlence hizmetleri, denizcilik alanları ile Bakanlıkça uygun bulunan diğer alan/dallarda 10 uncu sınıfta alan ortak derslerinin

eğitimini tamamlayan öğrenciler, 11 ve 12 nci sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak görebilirler. Bu alan/dallarda yıl

boyunca faaliyet gösteren yeterli sayıda iş yeri bulunan yerleşim birimlerindeki okullarda, öğrencilerin bir kısmı işletme kapasiteleri de dikkate alınarak

yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına devam ettirilebilir.”

 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir. Ancak bütün derslerden başarılı

olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz.”

 

“(6) Güzel sanatlar liselerinde; resim ve müzik, çok programlı Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve Anadolu meslek ve Anadolu

teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

 

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(4) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi” bölümü dört

yıl olarak doldurulur.”

 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin altıncı fıkrasının (d) bendinde yer alan “atölye,laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni” ibaresi “atölye

ve laboratuvar öğretmeni” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(7) Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki

konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar

düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Mesleki

Açık Öğretim Lisesi imam-hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır. Ayrıca okulun mescit, kütüphane, kitaplık,

laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programlarındaki ilkelere

uygun olarak kullanılmasını sağlar.”

 

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“g) Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefi, ayrıca 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim

ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.”

 

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Öğrencilerin; öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefleyen, inceleyerek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan

etkinlikleri planlar ve uygular. Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini

özgürce belirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını

sağlar.”

 

“(6) Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki

becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar ve faaliyetlere

katılır.”

 

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “atölye, laboratuvarve meslek dersleri öğretmeninin” ibaresi “atölye

ve laboratuvar öğretmeninin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

 

“(7) Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük

görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri

arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilir.

 

(8) Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması hâlinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen esaslara

göre koordinatör öğretmen görevlendirilir.”

 

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

“d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler.

Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.”

 

“g) Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

 

ğ) Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri

nöbet görevinden muaf tutulur.”

 

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Ancak ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan alanlarda, öğretmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili

mevzuatında belirtilen yeterlilikleri haiz usta öğretici görevlendirilebilir.”

 

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin madde başlığı “Sınıf veya şube öğretmenler kurulu” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “Sınıf ve şube

öğretmenler kurulunda;” ibaresi “Sınıf veya şube öğretmenler kurulunda;” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici,

eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı okul müdürünün görevlendireceği

müdür yardımcısı ile yapılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.”

 

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(7) Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri

uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye velaboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve laboratuvar bulunmaması hâlinde işletmelerle

imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdürür.”

 

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür. Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10 uncu sınıfın sonunda yapılabilir.”

 

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni” ibaresi “atölye ve laboratuvar

öğretmeni” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Yarıyıl ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmez.”

 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(4) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri

yaptırımlar konusunda kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir. Öğrenci nakil olduğunda sözleşme

yenilenir.”

 

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (n) bentleri ile ikinci fıkrasının (a), (h) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

 

“f) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç katılmak

veya bunlardan erken ayrılmak,”

 

“g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,”

 

“n) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak.”

 

“a) Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya

üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,”

 

“h) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı

alışkanlık haline getirmek,”

 

“l) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.”

 

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(5) Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin

cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme,

işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.”

 

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin

durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri ise ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının

kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı

iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.”

 

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Başvurdukları millî eğitim müdürlüklerince istekleri de dikkate alınarak okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak

zamana bağlı olmaksızın uygun okullara yerleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle

işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır.”

 

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 208 – (1) Okullarda; 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin

Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

 

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 209 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 209 – (1) Ortaöğretim kurumlarından; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri öğretmenleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik

ve görsel sanatlar/resim öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

 

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 211 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 211 – (1) Resmî mühürle ilgili iş ve işlemler 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Mühür Yönetmeliği

hükümlerine göre yürütülür.”

 

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 220 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 220 – (1) Resmî yazışmalar, 2/2/2015 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas

ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

 

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 223 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(2) Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamalı eğitim sürecinde temrinlik malzemeden üretilen ürünlerin satışından

elde edilen gelirler, 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılır.”

 

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 50 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Tabloda 3 sütun ve 9 satır var

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

7/9/2013

 

28918

 

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

 

Tarihi

 

Sayısı

 

1-

 

19/2/2014

 

28918

 

2-

 

21/6/2014

 

29037

 

3-

 

13/9/2014

 

29118

 

4-

 

1/7/2015

 

29403

Tablo bitti

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.